پروپوزال و طرح تفصیلی ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان-42077569

هدف از این پروپوزال مدل مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارائه می شود مشخصات فایل تعداد صفحات102حجم0/20 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای است و به ارائه مدلی مناسب جهت مدیرپروپوزال و طرح تفصیلی ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان|42077780|rain-water|مدیریت کیفیت جامع,مدیریت ارتباط با شهروندان,کیفیت خدمات الکترونیک,مدیریت کیفیت در سازمانهای دولتی,مدیریت کیفیت در سازمانها,مدل مناسب کیفیت خدمات,ابعاد و مولفه های کیفیت خدمات راهور,مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی,مدل مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی,پروپوزال کیفیت خدمات,پروپوزال در مورد کیفیت خدمات,پروپوزال کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پروپوزال و طرح تفصیلی ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان را مشاهده می نمایید.

هدف از این پروپوزال مدل مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارائه می شود


مشخصات فایل
تعداد صفحات102حجم0/20 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای است و به ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان ناجا می پردازد. بدین ترتیب محقق به بیش از هر چیز به دنبال دستیابی به یک هدف عملی (دلاور، 1384 و 1380) و توسعه دانش کاربردی در زمینه موضوع موردنظر (سرمد و همکاران، 1383) است و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی اکتشافی (غیرآزمایشی) می باشد. به طور کلی پیمایش عبارت از؛ جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته صورت می گیرد (دلاور، 1383).

توصیفی از این جهت که محقق در ابتدا با توجه به اطلاعات ثانوی موجود در مراکز، سازمان های مربوطه، اینترنت، کتب و نشریات به چگونگی وضعیت موجود تحقیق و زیرشاخه های آن در جامعة مورد پژوهش می پردازد، بدین ترتیب تصویری از وضع موجود ارائه می نماید و مدل های مدیریت کیفیت تبیین و توصیف می کند.

پیمایشی از این جهت که با پیمایش در مرحله اول بر اساس مطالعات نظری ابعاد مدل های مختلف کیفیت خدمات احصاء شد، در مرحله دوم ابعاد احصاء شده در اختیار خبرگان سازمانی که از مدیران متخصص و با تجربه راهور می باشند، قرار گرفت. هرچند مشتری به عنوان عامل اصلی در تعیین ملاک کیفیت محسوب می شود، ولی با توجه به این که60% خبرگان سازمانی در این تحقیق به شرح جدول (3-2) دارای بیش از 20سال، و40% نیز دارای 10تا 20 سال تجربه خدمت در فرایندهای ارائه خدمات راهور به شهروندان هستند به نیازهای کیفی مشتریان خدمات ترافیکی راهور آگاهی دارند. لذا خبرگان بجای مشتریان جهت انتخاب ابعاد مدل نظری انتخاب شدند.


فهرست مطالب
فصل اول: طرح و کلیات تحقیق . 1
1-1 مقدمه . 2
2-1 بیان مسأله . 3
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق . 4
4-1 پرسش های تحقیق 5
5-1 معرفی مدل مفهومی تحقیق . 6
6-1 تعاریف نظری و عملیاتی 7

1-3 روش اجراي پژوهش
2-3 پرسش های تحقیق .
3-3 هدف های تحقیق
4-3 نقشه راه تحقیق
5-3 جامعه آماری و نمونه آماری .
6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات .
1-6-3 شیوة تجزیه و تحلیل کیفی
2-6-3 شیوة تجزیه و تحلیل کمی .
7-3 روش گردآوری داده ها و ابزارهاي اندازه گيري پ‍ژوهش .
8-3 روش تحلیل آماری داده های پرسش نامه .
9-3 ابزار اندازه گیری متغیرها و روایی و پایایی آنها .
10-3 اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری
11-3 معرفی ساختار و تشکیلات جامعه مورد تحقیق (پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا)

فهرست منابع و مآخذ .


فهرست شکل ها

شکل 1-3: نقشه راه تحقیق . 138
شکل 2-3: مدل روش تحلیل داده ها . 141
شکل 3-3: نمودار سازمانی پلیس راهور 160


فهرست جداول
جدول 1-3: ابعاد کیفیت خدمات برگرفته از ادبیات تحقیق 132
جدول 2-3: مشخصات جامعه شناختی خبرگان جامعه مورد تحقیق 133
جدول 3-3: مقایسه نتایج ابعاد کیفیت خدمات بر اساس نظر خبرگان جامعه مورد تحقیق . 133
جدول 4-3: ابعاد تأیید شده مدل مفهومی نهایی تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق توسط خبرگان سازمانی 135
جدول 5-3: رده بندی روش های استخراج عامل ها 144
جدول 6-3: معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری 154
جدول 7-3: شاخص‌های روایی، پایایی 155
جدول 8-3: ضرایب همبستگی و شاخص روایی منفک . 157


"