ابعاد انگیزش و نقش آن در سازمانها و نگرش اسلامی به آن-42077563

هدف از این پژوهش بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات50حجم88/164 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل نقش انگيزش در سازمان ها هر سازمان براي ايفاي وظايف خود، نياز به افراد انساني دارد. به گونهاي مشخصتر، «كتزوكان» در نوشته هاي خود نشاابعاد انگیزش و نقش آن در سازمانها و نگرش اسلامی به آن|42077774|rain-water|ابعاد انگیزش,ابعاد انگیزش شغلی,ابعاد انگیزشی,پایان نامه انگیزش,پایان نامه انگیزش شغلی,پایان نامه انگیزش کارکنان,پایان نامه انگیزه,پایان نامه در مورد انگیزش,نقش انگیزش در سازمان,نقش انگیزش در سازمانها,نقش انگیزش در رفتار سازمانی,پایان نامه ایجاد انگیزه در کارکنان,پایان نامه عوامل موثر بر انگیزش کارکنان
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان ابعاد انگیزش و نقش آن در سازمانها و نگرش اسلامی به آن را مشاهده می نمایید.

هدف از این پژوهش بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات50حجم88/164 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
نقش انگيزش در سازمان ها

هر سازمان براي ايفاي وظايف خود،‌ نياز به افراد انساني دارد. به گونه‌اي مشخص‌تر، «كتزوكان» در نوشته هاي خود نشان دادند كه سازمان ها به سه ضرورت رفتاري بدين شرح نياز دارند:


1- افراد بايد به گونه‌اي جذب شوند كه نه تنها به سازمان بپيوندند كه در آن سهيم شوند.


2- بايد كارهایي را كه براي آن استخدام شده‌اند،‌ بر عهده گيرند و آنها را از روي دلبستگي و وابستگي به سازمان به انجام برسانند.


3- گذشته از نقش و پيوستگي، بايد افراد دررفتار كاري خود به نحوي خلاقيت، رضاي خاطر و نوآوري نشان دهند.


بدين ترتيب براي آنكه سازماني اثربخش باشد، بايد مسائل انگيزش را براي ترغيب، هم در زمينه‌ي تصميم‌گيري به مشاركت و هم تصميم‌گيري براي توليد در كار مورد نظر جدي خود قرار دهد.فهم مبحث انگيزش از اين رو نيز لازم شمرده مي‌شود كه درك كامل و بهتر عوامل ديگر چون شيوه‌ي رهبري، طرح ريزي دوباره‌ي شغل، نظام‌هاي حقوق و دستمزد همگي با عملكرد كاركنان، خشنودي از كار و مانند آن بستگي دارد.

از طرفي اثربخشي سازماني تا اندازه‌اي به مسئله توانايي مديريت در انگيزش كارمندانش براي جهت دادن آنان دست كم به سوي كوشش معقولي كه به هدف‌هاي سازمان رهنمون شود بستگي پيدا مي كند. طبيعت تكنولوژي مورد نياز براي توليد در حال و آينده نياز به توانايي سازمان در فراهم آوردن هزاران كارمند گرد يكديگر است كه اغلب هم بايد با بالاترين ظرفيت خود براي استفاده در تكنولوژي لازم براي كاميابي موسسه كوشش كند. به سخن ديگر لازم مي‌شود تا يك سازمان اطمينان يابد كارمندانش هم توانايي بهره‌گيري و هم علاقه‌ي به استفاده از پيشرفته‌ترين تكنولوژي را براي دستيابي به هدف‌هاي سازماني دارند، و همه‌ي اين موارد اهميت توجه به انگيزش در سازمان را مشخص مي كند (ستيرز و پورتر 1375، 75).

فهرست مطالب
بخش: انگیزش 2
2-2- تعریف انگیزش 2
2-2-1 انگیزش و رفتار 4
2-2-2 تأثير انگيزه 5
2-2-3 نياز و انگيزش 5
2-2-4 نيازهاي ناخودآگاه 6
2-2-5 ابعاد انگیزش 6
2-2-6 تأثیر انگیزه بر عملکرد 7
2-2-7 نگرشي اسلامي به بحث انگيزش 7
2-2-7-1 انسان بر سر دو راهي 7
2-2-7-2 رابطه‌ي انگيزش و خير و شر 8
2-2-7-3 نيازهاي مادي 8
2-2-7-4 جاذبه‌هاي معنوي 9
2-2-8 کلیدهای اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان 10
2-2-9 نقش انگيزش در سازمانها 11
2-2-10 ضرورت شناخت نيازها 13
2-2-11 تعريف نياز 14
2-2-12 مشخصات نيازها 14
2-2-13 مدير مسلمان و انگيزش‌ها 15
2-2-14 اسلام و انگيزش براي تأمين نيازمندي‌ها 16
2-2-15 تئوري‌هاي نياز در انگيزش 17
2-2-15-1 سلسله مراتب نيازهاي مازلو 17
2-2-15-2 نظريه ERG آلدرفر 19
2-2-15-3 نظريه‌ي دو عاملي هرزبرگ 19
انگيزنده‌ها:
2-2-15-4 نظريه نيازهاي سه گانه 20
2-2-15-5 تركيب ديدگاه‌هاي مختلف نياز 21
2-2-15-6 نظريه‌ي انتظار و احتمال 21
2-2-15-7 نظريه برابري 22
2-2-15-8 نظريه X و نظريه Y 23
2-2-15-9 نظريه هدف‌گذاري 24
2-2-15-10 نظريه اسناد 25
2-2-15-11 تئوري z اوچي 25
2-2-15-12 نظريه تقويت 26
2-2-16 از مفاهيم انگيزش چگونه در سازمان‌ها استفاده مي‌شود؟ 29
2-2-16-1 استفاده از انگيزنده‌ها 29
2-3-2 بررسی تحقیقات انجام شده در مورد انگیزش 31
2-3-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 31
2-3-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 35
2-4- چهارچوب نظری تحقیق 37
2-5- مدل مفهومی تحقیق 39

منابع و مآخذ 42
فهرست منابع فارسی 42
فهرست منابع انگلیسی 48


"